Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe (BTO) zostało założone w 1992 roku.

PREZES I ZARZĄD

Obecnie Prezesem Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego jest mgr Anna Motyka. Wiceprezesem mgr Małgorzata Sołtysek, natomiast Skarbnikiem mgr Teresa Hurej.

View the embedded image gallery online at:
http://btomilowka.org/o-nas#sigFreeId08d0162621

BIURO

Biuro stowarzyszenia znajduje się w Milówce przy ulicy Jana Kazimierza 128.

View the embedded image gallery online at:
http://btomilowka.org/o-nas#sigFreeId1de21e77f9

LOGO

View the embedded image gallery online at:
http://btomilowka.org/o-nas#sigFreeId7dc1cfe452


CELE STOWARZYSZENIA


Od 1992 roku Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe prowadzi działalność zgodną z celami statutowymi, którymi są inicjatywy w zakresie:


• nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
• podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
• krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
• porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
• upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
• działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
• promocji i organizacji wolontariatu.


Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:


• zakładanie i prowadzenie własnych szkół, placówek oświatowo - wychowawczych, ośrodków doradztwa, ośrodków szkoleniowo - edukacyjnych, świetlic środowiskowych, klubów i kół zainteresowań;
• prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie własnych publikacji, nagrań wideo i nagrań muzycznych;
• prowadzenie działalności wydawniczej, kulturalnej, rozrywkowej i turystycznej;
• organizowanie wystaw, targów, konferencji, seminariów, sympozjów, kursów, warsztatów i szkoleń;
• popularyzację dorobku i tradycji ziem górskich, w tym obszaru Karpat;
• współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cel jest podobny;
• przygotowanie i realizację programów i projektów współfinansowanych z innych źródeł;
• gromadzenie środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej;
• tworzenie ruch społeczno - zawodowego wokół celów Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego.

 

Główne wydarzenia z działalności Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego w Milówce w latach 1992 - 2018

Działania oświatowe:

1992 - 1997 - prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego BTO

1994 - 1996 - wymian międzynarodowa młodzieży i nauczycieli - Niemcy, Dania

1999 - 2000 - projekt "Trening umiejętności wychowawczych – Jestem dobrym wychowawcą" - program autorski Pracowni Psychoedukacji "Impuls" z Żywca i BTO realizowany we współpracy z MEN

Działania społeczno - kulturalne:

1992 - wystawa prac artysty - malarza Rafała Golca

1993 - „Piękno zatrzymane w kadrze" - wystawa fotografii ks. Henryka Hubnera

1994 - 2016 - organizacja  tradycyjnych imprez regionalnych we współpracy ze Związkiem Podhalan oraz z innymi organizacjami  pozarządowymi oraz samorządami, instytucjami kulturalnymi i naukowymi; 

2000 - współorganizacja I Światowego Zjazdu Górali Polskich

2010 - współorganizacja II Światowego Zjazdu Górali Polskich

2017 - współorganizacja konferencji "Szlak Kultury Wołoskiej" w Żywcu

Działania informacyjno - wydawnicze:

1993 - wydawnictwo "Informator Gminy Milówka"

1995 - kaseta muzyczna „Hajdukujymy jaz pod powałe" - muzyka Beskidu Żywieckiego

1996 - 2016 - spotkania promocyjne i autorskie, udział w konferencjach popularno-naukowych w Polsce

1996 - książka Władysława Motyki "Tam trza kwitnoć ka sie rośnie - Podhalański ruch regionalny na Żywiecczyźnie"

1998 - kaseta muzyczna „Kraino radości, mój miły Beskidzie" - archiwalna muzyka Beskidu Żywieckiego

2000 - „Ochodzita" - jednodniówka na I Światowy Zjazd Górali Polskich

2001 - książka Władysława Motyki „Tu  był  Piotr - Związki Jana Pawła II z  Żywiecczyzną i  Beskidami"

2004 - książka Władysława Motyki „Śpiewnik górali polskich”

2006 - książka Władysława Motyki „Góralski chodnicek Jegomościa Władysława Zązla”

2008 - książka Władysława Motyki „Za nasom ślebode, za Ojcyzne miłom – Tradycje góralskie i górskie w Wojsku Polskim"

2013 - książka Władysława Motyki „Śpiewnik karpacki"

2015 - książka Władysława Motyki "Józef Szczotka - 1895 - 1963 - Piewca góralszczyzny" (projekt z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

2016 - książka Władysława Motyki "Beskidy i Tatry Straż góralskiej watry"