Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe (BTO) z siedzibą w Milówce zostało założone w Roku Pańskim 1992.

PREZES I ZARZĄD

Obecnie Prezesem Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego jest mgr Anna Motyka. Wiceprezesem mgr Małgorzata Sołtysek, natomiast Skarbnikiem mgr Teresa Hurej.

LOGO


CELE STOWARZYSZENIA


Od 1992 roku Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe prowadzi działalność zgodną z celami statutowymi, którymi są inicjatywy w zakresie:

• nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
• podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
• krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
• porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
• upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
• działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
• promocji i organizacji wolontariatu.


Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:


• zakładanie i prowadzenie własnych szkół, placówek oświatowo - wychowawczych, ośrodków doradztwa, ośrodków szkoleniowo - edukacyjnych, świetlic środowiskowych, klubów i kół zainteresowań;
• prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie własnych publikacji, nagrań wideo i nagrań muzycznych;
• prowadzenie działalności wydawniczej, kulturalnej, rozrywkowej i turystycznej;
• organizowanie wystaw, targów, konferencji, seminariów, sympozjów, kursów, warsztatów i szkoleń;
• popularyzację dorobku i tradycji ziem górskich, w tym obszaru Karpat;
• współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cel jest podobny;
• przygotowanie i realizację programów i projektów współfinansowanych z innych źródeł;
• gromadzenie środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej;
• tworzenie ruchu społeczno - zawodowego wokół celów Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego.

Główne wydarzenia z działalności Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego w Milówce w latach 1992 - 2021

Działania oświatowe:

1992 - 1997 - prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego BTO

1994 - 1996 - wymian międzynarodowa młodzieży i nauczycieli - Niemcy, Dania

1999 - 2000 - projekt "Trening umiejętności wychowawczych – Jestem dobrym wychowawcą" - program autorski Pracowni Psychoedukacji "Impuls" z Żywca i BTO realizowany we współpracy z MEN

Działania społeczno - kulturalne:

1992 - wystawa prac artysty - malarza Rafała Golca

1993 - „Piękno zatrzymane w kadrze" - wystawa fotografii ks. Henryka Hubnera

1994 - 2016 - organizacja  tradycyjnych imprez regionalnych we współpracy ze Związkiem Podhalan oraz z innymi organizacjami  pozarządowymi oraz samorządami, instytucjami kulturalnymi i naukowymi; 

2000 - współorganizacja I Światowego Zjazdu Górali Polskich

2010 - współorganizacja II Światowego Zjazdu Górali Polskich

2017 - współorganizacja konferencji "Szlak Kultury Wołoskiej" w Żywcu

2020 - współorganizator akcji opracowania i wyznaczenia Szlaku Dywizji Górskiej gen. Andrzeja Galicy 1920 r.

Działania informacyjno - wydawnicze:

1993 - wydawnictwo "Informator Gminy Milówka"

1995 - kaseta muzyczna „Hajdukujymy jaz pod powałe" - muzyka Beskidu Żywieckiego

1996 - 2016 - spotkania promocyjne i autorskie, udział w konferencjach popularno-naukowych w Polsce

1996 - książka Władysława Motyki "Tam trza kwitnoć ka sie rośnie - Podhalański ruch regionalny na Żywiecczyźnie"

1998 - kaseta muzyczna „Kraino radości, mój miły Beskidzie" - archiwalna muzyka Beskidu Żywieckiego

2000 - „Ochodzita" - jednodniówka na I Światowy Zjazd Górali Polskich

2001 - książka Władysława Motyki „Tu  był  Piotr - Związki Jana Pawła II z  Żywiecczyzną i  Beskidami"

2004 - książka Władysława Motyki „Śpiewnik górali polskich”

2006 - książka Władysława Motyki „Góralski chodnicek Jegomościa Władysława Zązla”

2008 - książka Władysława Motyki „Za nasom ślebode, za Ojcyzne miłom – Tradycje góralskie i górskie w Wojsku Polskim"

2013 - książka Władysława Motyki „Śpiewnik karpacki"

2015 - książka Władysława Motyki "Józef Szczotka - 1895 - 1963 - Piewca góralszczyzny" (projekt z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

2016 - książka Władysława Motyki "Beskidy i Tatry Straż góralskiej watry"

2018 - książka Władysława Motyki, Marka Ciska i Mirosława Miodońskiego "Wiara i wierność. Wkład Żywiecczyzny w czyn niepodległościowy 1914 - 1918".